Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe

Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe to dodatkowe polisy dedykowane przedsiębiorcom i właścicielom firm, chcących zmniejszyć ryzyko działalności i podnieść rangę swojej firmy. W ramach gwarancji kontraktowych można wyróżnić

  • Gwarancję zapłaty wadium, które dedykowane jest dla firm, których działalność opiera się na przetargach usługowych. Gwarancja przetargowa jest prawnie ustalona jako jedna z form wniesienia wadium do przetargu przez podmioty do niego przystępujące. Dzięki temu oferent nie jest zobowiązany do wniesienia wadium pieniężnego.
  • Gwarancja zwrotu zaliczki, dedykowana jest firmom, które usługi oferują na drodze przetargów. Zwrot zaliczki jest swojego rodzaju zabezpieczeniem dla zleceniodawcy, poprzez zabezpieczenie roszczeń z tytułu nierozliczenia się lub niezwrócenia całości zaliczki w określonym przez kontrakt terminie.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu, dedykowane jest wykonawcom i podwykonawcom, którzy są zobowiązani do przedstawiania zabezpieczeń właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umów. Gwarancja daje możliwość zabezpieczenia umowy i jej należytego wykonania, jakich wymaga zleceniodawca od wykonawcy, oraz w celu zabezpieczenia możliwych roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu. Dzięki gwarancji wykonawca nie ma obowiązku wnoszenia zabezpieczeń w formie gotówkowej, a jest on udzielana na czas określony w umowie.
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy w ramach podpisanych umów, dają gwarancję jakości oraz ponoszących odpowiedzialność za wady produktu z tytułu rękojmi. Gwarancja tego typu jest jedną z akceptowalnych form zabezpieczenia wykonania kontraktów wymaganych przez zleceniodawcę, aby w pełni zabezpieczyć się przed roszczeniami z tytułu nieusunięcia lub niepełnego usunięci wad na produkcie. Dzięki gwarancji usunięcia wad i usterek, wykonawca nie jest zobowiązany do wpłacenia gwarancji w formie gotówkowej, która udzielana jest na okres obowiązywania umowy oraz obowiązywania gwarancji i rękojmi.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym każdy rodzaj działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do złożenia gwarancji na wykonane usługi oraz na prawidłowe usunięcie usterek. Dzięki gwarancji tego typu, nie ma potrzeby zamrażania środków pieniężnych, a sama gwarancja daje możliwość zabezpieczenia procesu inwestycji w całym procesie, począwszy od złożenia oferty po zakończenie kresu gwarancji i rękojmi.
  • Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych, dedykowana przedsiębiorcom opierającym swoją działalność na usługach handlowych. Gwarancja może zabezpieczać należności jednorazowej transakcji lub transakcji cyklicznych lub ciągłych dostaw. Dzięki gwarancji tego typu zwiększona zostaje wiarygodność odbiorcy, a także umożliwia mu skorzystania z kredytu kupieckiego u dostawcy.
  • Ubezpieczeniowe gwarancje handlowe, przeznaczone dla przedsiębiorców świadczących usługi handlowe, są potwierdzeniem wiarygodności odbiorcy oraz zabezpieczają wszelkie transakcje zawierane jednorazowo lub jako cykliczne usługi lub dostawy. Gwarancje tego typu dają możliwość odbiorcy na skorzystanie z odroczenia płatności za towary i usługi, które zostały mu już przekazane.