Ubezpieczenie firmy – Ubezieczenie oc działaności

OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe, finansowe i rzeczowe jakie mogą powstać w procesie prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia. Ochrona ubezpieczonego występuje w sytuacji gdy istnieje możliwość wyrządzenia szkody osobom trzecim i ich mieniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wprowadzenia do obrotu produktu wadliwego lub uszkodzonego. Zasada ta obowiązuje pod warnkiem, że osoba ubezpieczona zobowiązuje się do naprawy szkody na podstawie przepisu prawa cywilnego. Dzięki ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia chroni przedsiębiorcę przed wysokimi kosztami oraz zapewnia swobodę działania.

 Kalkulator ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych to polisa dedykowana dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle, całość ich wyposażenia oraz składniki majątku i dobra inwestycyjne, mienie pracownicze, należące do ubezpieczonego lub będące pod jego kontrolą. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak pożar, uderzenie pioruna,huragan, deszcz nawalny i grad, zapadanie się ziemi i jej osunięcie, zalanie budynków, powódź, lawiny, trzęsienia ziemi oraz skutki natury w tym uderzenie pojazdów lądowych lub upadek statków powietrznych, opór i ciężar śniegu, dym, pękanie rur kanalizacyjnych, upadek drzew lub masztów czy falę uderzeniową. Ubezpieczenie pokrywa koszty zastosowania środków w celu sunięcia szkody i zmniejszenia jej na mieniu oraz akcji ratowniczych czy likwidacji zniszczeń po szkodzie.

Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku to polisa dedykowana do osób, które posiadają mienie ale także sprawująpieczę lub kontrolę nad mieniem. Przedmiotem ubezpieczenia są przede wszystkim maszyny, wyposażenie, urządzenia ubezpieczonego ale także gotówka, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, mienie osób trzecich czy mienie pracownicze. Ubezpieczeniem objęte jest mienie ubezpieczonego i szkody jakie mogą na nim wystąpić podczas włamania, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz koszty finansowe jakie muszą być podjęte aby zmniejszyć szkodę na mieniu. Polisa obejmuje także koszty zabezpieczenia minia przed szkodą, koszty uprzątnięcia skutków szkody oraz wszelkie koszty naprawy zniszczonych czy uszkodzonych zabezpieczeń mienia, łącznie z uszkodzeniami ścian, stropów, sufitów, okien oraz drzwi.

Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk to kompleksowy pakiet ubezpieczenia mienia, które jest w posiadaniu ubezpieczonego lub ubezpieczony sprawuje nad nimpieczę lub kontrolę. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie budynki,budowle, środki inwestycyjne, gotówka, wyposażenie budynków, mienie pracownicze czy niskocenne składniki majątku, które należą do ubezpieczonego lub są pod jego kontrolą. Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikłe w skutek zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, rabunku i ich skutków na mieniu. Wyjątkiem są zdarzenia zapisane w OWU. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą, zmniejszeniem szkody czy akcją ratowniczą lub gaśniczą, jeśli występuje taka konieczność uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Ubezpieczenia od utraty zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku dedykowane jest przedsiębiorcom, prowadzącym własną działalność gospodarczą, którzy zawarli umowę ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk. Przedmiotem ubezpieczenia jest zysku brutto, który mógłby zostać osiągnięty przez ubezpieczonego, w ramach prowadzonej działalności , w sytuacji gdy prowadzona działalność w miejscu ubezpieczenia, nie została przerwana w skutek szkody na posiadanym mieniu. Powodem przerwania działalności są zdarzenia losowe objęte ubezpieczenia lub inne zdarzenia losowe i wszystkie ryzyka.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to specyficzny rodzaj ubezpieczenia majątkowego, obejmujący ochronę sprzętu elektronicznego będącego własnością ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie straty materialne, z wyłączeniem wyszczególnionych strat, które powstały w skutek nagłego, niespodziewanego zdarzenia, które spowodowało uszkodzenie, utratę lub zniszczenie mienia. Ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe także na nośnikach informacji, zbiory danych, programy i oprogramowanie oraz koszty działalności poniesione w skutek nie dysponowania sprzętem lub oprogramowaniem.

Ubezpieczenia maszyn od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk to kompleksowa ochrona posiadanego mienia przez Ubezpieczonego w tym maszyn, urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów wszystkich szkód powstałych w trakcie ich pracy czy postoju, demontażu lub ponownego montażu ich oraz w trakcie transportu w celu naprawy lub konserwacji w jednym obrębie terenu. Polisa ta jest dodatkowym ubezpieczeniem, które jest uzupełnieniem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, także od ryzyka utraty zysku podczas wystąpienia awarii ubezpieczonych maszyn.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne, dedykowane pracodawcom z różnych branż, zapewnia pełną opiekę zdrowotną, ubezpieczenie medyczne dla wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Kompleksowa ochrona medyczna jest jednym ze skutecznych rozwiązań zarządzania kadrami, a jej stosowanie pozwala na skrócenie czasu choroby i absencji chorobowej pracownika, co daje oszczędność pracodawcy. Dzięki ubezpieczeniu medycznemu pracownicy mają pełny dostęp do pełnego bezgotówkowego zaplecza medycznego szybki dostęp do usług.

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia pracownicze to oferta dedykowana przedsiębiorcom, którzy firmy zatrudniają więcej niż 3 pracowników. Dzięki grupowym ubezpieczeniom pracowniczym, istnieje możliwość kompleksowej ochrony zdrowotnej oraz ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków, mogących wywołać trwały uszczerbek na zdrowiu pracownika lub jego śmierć. Z ubezpieczenia pracowniczego może skorzystać każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy, na co nie ma wpływu jego stan zdrowia czy wiek.